Szkolenia wstępne BHP są istotnym elementem wprowadzenia nowozatrudnionych pracowników w środowisko pracy oraz zapewnienia im niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pomogą im pracować bezpiecznie i skutecznie. Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny) u klienta zgodnie z programem szkolenia, wystawiając odpowiednie dokumenty (kartę szkolenia wstępnego BHP).

Kto odpowiada za przeprowadzenie szkoleń wstępnych BHP?

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie wstępne BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Kto musi przechodzić szkolenie wstępne BHP?

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każdy nowozatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy.

Przebieg szkolenia wstępnego

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest w formie instruktażu według szczegółowych programów.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części:

  1. Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym.
    Podczas instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach  a także przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy i zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
  2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.
    W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z metodyką bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik powinien zostać zapoznamy z czynnikami zagrożenia występującymi na stanowisku pracy oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy. Również zmiana stanowiska pracy, wymaga ponownego instruktażu stanowiskowego.

Cel szkolenia wstępnego

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie zagrożeniami  i przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na stanowisku  pracy.

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne?

Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony przez pracownika służby BHP lub osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby.
Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt