Opracowujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Czym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW)?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to dokument opracowywany w ramach procedury oceny ryzyka wybuchu w miejscach pracy. Jest to dokument wymagany w przypadku miejsc pracy, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu, na przykład w zakładach chemicznych, przemyśle naftowym, czy miejscach, gdzie stosowane są substancje łatwopalne.

Kto może opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem jest zwykle przeprowadzana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, inżynierów, inspektorów bhp oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy. Jest to istotny proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochronę mienia i środowiska przed skutkami wybuchu.

Co zawiera dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceny ryzyka wybuchu w danym miejscu pracy oraz opisuje środki zabezpieczające, jakie należy podjąć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu oraz skutki takiego zdarzenia, jeśli do niego dojdzie.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i szkolenia.

Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla stanowisk pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Ponadto powinno być poddane aktualizacji lub przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostały zasadniczo zmienione, rozbudowane lub przekształcone.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt