Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego:

 1. Ostrzeżenie i alarmy pożarowe: Zainstaluj odpowiednie systemy ostrzegawcze i alarmowe w swoim miejscu pracy lub domu. Upewnij się, że są one regularnie testowane i utrzymywane w dobrym stanie.
 2. Ewakuacja: Zaplanuj i przećwicz procedury ewakuacyjne z wszystkimi osobami w budynku. Określ główne drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki na zewnątrz budynku.
 3. Środki gaśnicze: Zapewnij dostęp do odpowiednich środków gaśniczych, takich jak gaśnice proszkowe, gaśnice pianowe itp. Upewnij się, że są one łatwo dostępne i że osoby w budynku wiedzą, jak ich używać.
 4. Znaki bezpieczeństwa: Umieść odpowiednie znaki i oznaczenia bezpieczeństwa, takie jak wyjścia ewakuacyjne, plany ewakuacyjne, miejsca składowania gaśnic itp.
 5. Sprzęt elektryczny: Regularnie przeglądaj i konserwuj sprzęt elektryczny, aby uniknąć przeciążeń i zwarcia, które mogą prowadzić do pożaru.
 6. Palenie papierosów: Jeśli jesteś w miejscu, gdzie obowiązuje zakaz palenia, przestrzegaj go bezwzględnie. Jeśli palisz, używaj wyłącznie wyznaczonych do tego miejsc.
 7. Przechowywanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych: Przechowuj materiały łatwopalne w bezpiecznych miejscach zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Ogrzewanie: Używaj ogrzewania zgodnie z zaleceniami producenta. Unikaj umieszczania materiałów łatwopalnych w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła.
 9. Edukacja: Regularnie szkol się i informuj o procedurach bezpieczeństwa pożarowego. Znajomość procedur i szybka reakcja mogą być kluczowe w przypadku pożaru.

Zapamiętaj, że bezpieczeństwo pożarowe wymaga stałej uwagi i zaangażowania wszystkich osób w danym miejscu. Niezawodne przygotowanie i odpowiednie działania mogą znacząco zmniejszyć ryzyko pożaru oraz minimalizować jego skutki.

Co powinna zawierać Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) jest kluczowym dokumentem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy lub w innych obiektach, gdzie istnieje ryzyko pożaru. Ogólnie rzecz biorąc, informacje jakie powinna zawierać IBP reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych (plany ewakuacyjne),
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi (uwzględniając także wymagane urządzenia przeciwpożarowe),
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję

Powyższe elementy stanowią podstawę Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która powinna być dostosowana do konkretnych potrzeb i warunków danego miejsca pracy lub obiektu. Ważne jest, aby IBP był jasny, zrozumiały dla wszystkich pracowników i regularnie aktualizowany.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja

Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wymagane jest w:

 1. W budynku lub strefie pożarowej gdzie występuje strefa zagrożenia wybuchem
 2. Kubatura brutto budynku lub strefy pożarowej przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich)
 3. Kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3
 4. Powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. Do obiektów tych zaliczane są np. otwarte składowiska odpadów.

Opracowujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla takich budynków jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • budynki usługowe,
 • centra handlowe,
 • supermarkety,
 • biurowce,
 • szpitale,
 • szkoły,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • hotele,
 • internaty,
 • banki,
 • budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi,
 • zakłady produkcyjne,
 • magazyny,
 • oraz inne obiekty, w których wymagana jest Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego powinny być poddawane okresowej aktualizacji – co najmniej raz na dwa lata, a także zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Aktualizacja powinna uwzględniać również zmiany obowiązujących przepisów i norm w sprawie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym w niektórych przypadkach instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie musiała zostać stworzona na nowo.

Cena instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Cena wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników.

Ostateczna cena wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego będzie więc zależała od indywidualnych potrzeb i wymagań danego miejsca pracy lub obiektu. Zalecam skonsultowanie się z nami w celu przedstawienia oferty.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt