Konserwacja sprzętu PPOŻ odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi oraz ochrony mienia w przypadku pożaru lub innych sytuacji awaryjnych. Regularne i właściwie prowadzone działania konserwacyjne mogą znacząco zwiększyć skuteczność działania sprzętu przeciwpożarowego w krytycznych sytuacjach.

Zapewniamy kompleksową konserwacje sprzętu ppoż. przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników.

Kto jest odpowiedzialny za przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego?

Każda osoba lub firma ma obowiązek ochrony swojego budynku przed pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi. Odpowiednia realizacja przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest w stanie zapobiec tym zagrożeniom.

Zgodnie z przepisami właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przeciwpożarowych. Głównie do wyposażenia budynku w potrzebne urządzenia i narzędzia przeciwpożarowe, przygotowania obiektu do przeprowadzenia akcji ratunkowej, zapoznania pracowników z zasadami przeciwpożarowymi.

Co zawiera dokument zabezpieczenia przed wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceny ryzyka wybuchu w danym miejscu pracy oraz opisuje środki zabezpieczające, jakie należy podjąć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu oraz skutki takiego zdarzenia, jeśli do niego dojdzie.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i szkolenia.
Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla stanowisk pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Ponadto powinno być poddane aktualizacji lub przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostały zasadniczo zmienione, rozbudowane lub przekształcone.

Istotną kwestią jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w celu ich sprawnego funkcjonowania. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Jak często należy przeprowadzać przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego?

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego powinna być przeprowadzana co najmniej:

  • Hydranty – przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i ciśnień – corocznie,
  • Węże – próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze – raz na 5 lat,
  • Gaśnice – przegląd techniczny i czynności konserwacyjne dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – nie rzadziej niż raz w roku.

Kto może wykonać przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego?

Wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę lub firmę do tego uprawnianą, której obowiązkiem jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z wynikami pomiarów itp..
Obowiązkiem właścicieli jest utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w pełnej gotowości.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt