Przeprowadzamy oraz tworzymy dokumentację procesu oceny zagrożenia wybuchem. Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Kto jest odpowiedzialny za wykonanie oceny zagrożenia wybuchem?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania w/w dokumentu.

Kiedy należy przeprowadzić ocenę zagrożenia wybuchem?

Ocenę zagrożenia wybuchem należy sporządzić wówczas, gdy podejrzewa się występowanie w zakładzie miejsc, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Pracodawca zapewnia bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników. Jeśli w zakładzie możliwe jest zaistnienie atmosfery wybuchowej to pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne kroki do eliminacji atmosfery wybuchowej, a jeśli jest to niemożliwe to do jej ograniczenia. W następnych krokach natomiast należy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu mogące spowodować wybuch w kontakcie z atmosferą wybuchową.

Co zawiera ocena zagrożenia wybuchem?

Dokument zawiera informacje dotyczące:

  1. Występujących w zakładzie substancji i mieszanin.
  2. Zachodzących procesów technologicznych.
  3. Oceny zagrożenia wybuchem.
  4. Klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.
  5. Prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych.
  6. Prawdopodobieństwa wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu.
  7. Rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu.
  8. Środków technologicznych oraz organizacyjnych mających na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie zagrożenia.

Kto może opracować ocenę zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem jest zwykle przeprowadzana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, inżynierów, inspektorów bhp oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy. Jest to istotny proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochronę mienia i środowiska przed skutkami wybuchu.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt