Co to jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy to dokument zawierający kompleksową analizę zagrożeń pożarowych oraz zalecenia dotyczące zapobiegania pożarom oraz działań ratowniczych w przypadku ich wystąpienia. Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej.

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego
Operat przeciwpożarowy

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego nakłada art. 42 ust. 4b ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730).

Dla kogo jest sporządzany operat?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą ubiegającym się o:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów

To operat ppoż. jest niezbędny, abyś mógł rozpocząć działalność swojego przedsiębiorstwa legalnie. To integralna część każdego wniosku na pozwolenie w miejscu zbierania, wytwarzania lub przetwarzania odpadów.

Brak operatu przeciwpożarowego lub jego nieprawidłowe opracowanie może skutkować sankcjami prawno-administracyjnymi oraz narażeniem na ryzyko życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie oraz strat materialnych. Dlatego właściciele i zarządcy obiektów powinni skrupulatnie przestrzegać tego obowiązku i regularnie aktualizować operaty przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Operat może być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Istnieją różne kategorie osób uprawnionych do sporządzania operatów przeciwpożarowych, w zależności od przepisów danego kraju, regionu lub branży.

Zgodnie z przepisami operat ppoż. może wykonać osoba posiadająca kwalifikację:

 1. rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 2. inżynier pożarnictwa – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta
Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Do czego potrzebny jest operat przeciwpożarowy?

Operat ppoż. jest niezwykle ważnym dokumentem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia poprzez identyfikację zagrożeń pożarowych, ocenę ryzyka oraz określenie odpowiednich środków zapobiegawczych i działań ratowniczych. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych powodów, dla których operat przeciwpożarowy jest niezbędny:

 1. Zapobieganie pożarom: Analiza zagrożeń pożarowych oraz ocena ryzyka pozwala na identyfikację obszarów narażonych na pożary oraz określenie działań mających na celu minimalizowanie ryzyka pożarowego. Dzięki temu można wprowadzić odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak instalacja systemów przeciwpożarowych, szkolenia personelu czy ustalenie procedur postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia.
 2. Bezpieczeństwo osób: Opracowanie planu działania w przypadku pożaru, w tym procedur alarmowania, ewakuacji oraz działań ratowniczych, pozwala zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Dzięki temu można skutecznie zorganizować ewakuację oraz zapobiec panice w sytuacji zagrożenia.
 3. Ochrona mienia: Działania podejmowane na podstawie operatu przeciwpożarowego mają na celu również ochronę mienia znajdującego się w obiekcie. Dzięki odpowiednio zaplanowanym środkom zapobiegawczym oraz działań ratowniczych można minimalizować straty materialne w przypadku pożaru.
 4. Zgodność z przepisami prawnymi: W wielu jurysdykcjach operat przeciwpożarowy jest wymagany przez prawo. Brak tego dokumentu lub jego nieprawidłowe opracowanie może skutkować naruszeniem przepisów oraz narażeniem na sankcje prawno-administracyjne.
 5. Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu: Posiadanie aktualnego i kompletnego operatu ppoż. stanowi dowód staranności i odpowiedzialności właściciela lub zarządcy obiektu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia.

Podsumowując, operat przeciwpożarowy jest niezbędnym narzędziem zarządzania ryzykiem pożarowym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w obiekcie.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Główne elementy to warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego. W szczególności operat ppoż. powinien zawierać:

 1. charakterystyka obiektu,
 2. powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji,
 3. odległość od otaczających budynków,
 4. parametry pożarowe substancji palnych,
 5. przewidywana wielkość gęstości obciążenia ogniowego,
 6. kategorie zagrożenia ogniowego,
 7. ocena zagrożenia wybuchem,
 8. podział obiektu na strefy pożarowe,
 9. klasa odporności pożarowej budynku,
 10. warunki ewakuacji, oznakowanie,
 11. zabezpieczenie instalacji użytkowych,
 12. dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,
 13. scenariusz pożarowy,
 14. wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,
 15. zaopatrzenie wodne do gaszenia budynku,
 16. drogi pożarowe.

Operat przeciwpożarowy jest istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem pożarowym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w danym obiekcie.

Operat przeciwpożarowy cena

Cena sporządzenia może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i rodzaj obiektu, skomplikowanie analizy ryzyka, zakres zaleceń dotyczących zapobiegania pożarom oraz planu działania w przypadku pożaru, lokalizacja obiektu, wymogi prawne itp.

Koszt sporządzenia operatu może być ustalany na podstawie stawki godzinowej lub jako stała opłata za cały projekt. Typowe ceny mogą się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych w zależności od powyższych czynników.

Warto jednak pamiętać, że cena sporządzenia może być inwestycją w bezpieczeństwo osób i mienia oraz w zgodność z przepisami prawnymi. Należy zatem dokładnie przeanalizować oferty różnych firm specjalizujących się w opracowywaniu operatów przeciwpożarowych, porównać ich doświadczenie oraz kompetencje, aby wybrać najbardziej odpowiednią i rzetelną usługę, która spełni wszystkie wymogi i zapewni wysoki standard bezpieczeństwa.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt