Kto powinien zapewnić stały nadzór nad stanem BHP?

Na podstawie Kodeksu Pracy stały nadzór nad kwestiami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy powinni zapewnić nie tylko pracodawcy w prywatnych przedsiębiorstwach, ale również dyrektorzy urzędów, placówek oświatowych i organizacji samorządowych.
Stały nadzór BHP - Piotr Zubel

Kto powinien sprawować nadzór nad stanem BHP?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, który przewiduje powierzenie tych obowiązków specjaliście ds. BHP spoza zakładu pracy jeżeli liczba pracowników zatrudnionych w zakładzie nie przekracza 100. Niewątpliwie jest to efektywne rozwiązanie, ponieważ specjalista posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
Należy pamiętać o tym, że w momencie zatrudnienia przez pracodawcę ponad 100 pracowników, wówczas w zakładzie powinna powstać etatowa służba BHP.

Co obejmuje stały nadzór BHP?

Kompleksowy nadzór nad stanem BHP obejmuje:
a) przeprowadzenie kontroli wewnętrznych obejmujący ogólnych stan BHP w Twojej firmie,
b) przeprowadzanie szkoleń wstępnych BHP i przygotowanie stosownej dokumentacji,
c) przeprowadzanie szkoleń okresowych BHP i przygotowanie stosownej dokumentacji,
d) przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy i przygotowanie stosownej dokumentacji,
e) przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup pracowniczych i opracowanie stosownej dokumentacji,
f) przeprowadzenie postępowania powypadkowego (wypadku przy pracy, wypadku w drodze do/ i z pracy) i przygotowanie kompletniej dokumentacji,
g) czuwanie nad ogólnym stanem BHP i bezzwłoczne zgłaszanie pracodawcy, osobom odpowiadającym za bezpieczeństwo, wszelkich uchybień,
h) stałe doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy,
i) opiniowanie procedur oraz instrukcji BHP,
j) pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych związanych z BHP,
k) prowadzenie dokumentacji i rejestrów zgodnie z przepisami oraz wymagane przez Państwową Inspekcję Pracy,
l) koordynacja pomiarów czynników szkodliwych,
m) reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt