Audyt PPOŻ

Audyt PPOŻ jest wykonany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Audyt PPOŻ jest wykonany przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

To analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. Opracowany raport opisuje nieprawidłowości związane z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Zawiera wskazówki poprawiające bezpieczeństwo pożarowe oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

Zakres i sposób przeprowadzenia audytu zależy od charakteru obiektu pod względem sposobu użytkowania i przeznaczenia. Zazwyczaj sprawdzane są następujące rzeczy:
1. Kompletność dokumentacji.
2. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy.
3. Zawartość i aktualność instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
4. Terminy przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania w czasie pożaru.
5. Obecność i poprawność rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych.
6. Drogi pożarowe.
7. Warunki ewakuacji.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Szkolenia wstępne BHP są istotnym elementem wprowadzenia nowozatrudnionych pracowników w środowisko pracy oraz zapewnienia im niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pomogą im pracować bezpiecznie i skutecznie.

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 2. Określenie wyposażenia w wymaganie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo jeżeli takie prace są przewidywane.
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz z treścią przedmiotowej instrukcji.
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 8. Plany obiektów zawierające dane dotyczące:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • gęstości obciążenia ogniowego dla każdej strefy pożarowej,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zakwalifikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
 9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

IBP jest wymagana dla obiektów lub ich części jeśli:

 1. występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem,
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3,
 3. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 z zastrzeżeniem podpunktu b,
 4. powierzchnia strefy pożarowej innej niż budynek przekracza 1000 m2.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana nie rzadziej niż raz na dwa lata. Ponadto powinna być aktualizowana zawsze wtedy, gdy zmieniają się warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, którego dotyczy instrukcja.

Próbna ewakuacja obiektu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010.109.719) właściciele lub zarządcy obiektu przeznaczonego dla ponad pięćdziesięciu osób będących jego stałymi użytkownikami powinni co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.

Przepisy o ćwiczeniach przeciwpożarowych mają jeszcze bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników. Mowa tutaj w szczególności o takich miejscach, jak szkoły, przedszkola, internaty czy domy studenckie. W tych miejscach praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji jest wymagane co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.

Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy stanowi integralną część wniosku, gdy przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Zgodnie z ustawą o odpadach

Zgodnie z podstawą prawną o operatach przeciwpożarowych, gdy organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa lub dyrektor regionalny ochrony środowiska, operat przeciwpożarowy dla składowiska odpadów może być sporządzony tylko przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli organem właściwym jest starosta, operat przeciwpożarowy może zostać sporządzony przez inżyniera pożarnictwa, osobę z ukończonymi studiami wyższymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa i specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Ocena zagrożenia wybuchem

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931) nakłada na pracodawcę obowiązek wykonania w/w dokumentu.

Ocenę zagrożenia wybuchem należy sporządzić wówczas, gdy podejrzewa się występowanie w zakładzie miejsc, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe. Pracodawca zapewnia bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników. Jeśli w zakładzie możliwe jest zaistnienie atmosfery wybuchowej to pracodawca jest zobowiązany podjąć niezbędne kroki do eliminacji atmosfery wybuchowej, a jeśli jest to niemożliwe to do jej ograniczenia. W następnych krokach natomiast należy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu mogące spowodować wybuch w kontakcie z atmosferą wybuchową.

Dokument zawiera informacje dotyczące:

 1. Występujących w zakładzie substancji i mieszanin.
 2. Zachodzących procesów technologicznych.
 3. Oceny zagrożenia wybuchem.
 4. Klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem.
 5. Prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfer wybuchowych.
 6. Prawdopodobieństwa wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu.
 7. Rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu.
 8. Środków technologicznych oraz organizacyjnych mających na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie zagrożenia.

Ocena zagrożenia wybuchem jest zwykle przeprowadzana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, inżynierów, inspektorów bhp oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy. Jest to istotny proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochronę mienia i środowiska przed skutkami wybuchu.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to dokument opracowywany w ramach procedury oceny ryzyka wybuchu w miejscach pracy. Jest to dokument wymagany w przypadku miejsc pracy, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia wybuchu, na przykład w zakładach chemicznych, przemyśle naftowym, czy miejscach, gdzie stosowane są substancje łatwopalne.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceny ryzyka wybuchu w danym miejscu pracy oraz opisuje środki zabezpieczające, jakie należy podjąć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu oraz skutki takiego zdarzenia, jeśli do niego dojdzie.
Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i szkolenia.
Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla stanowisk pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Ponadto powinno być poddane aktualizacji lub przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostały zasadniczo zmienione, rozbudowane lub przekształcone.

Ocena zagrożenia wybuchem jest zwykle przeprowadzana przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa pracy, inżynierów, inspektorów bhp oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy. Jest to istotny proces mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz ochronę mienia i środowiska przed skutkami wybuchu.

Konserwacja sprzętu ppoż

Każda osoba lub firma ma obowiązek ochrony swojego budynku przed pożarem lub innymi klęskami żywiołowymi. Odpowiednia realizacja przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest w stanie zapobiec tym zagrożeniom.
Zgodnie z przepisami właściciel budynku jest zobowiązany do przestrzegania wymagań przeciwpożarowych. Głównie do wyposażenia budynku w potrzebne urządzenia i narzędzia przeciwpożarowe, przygotowania obiektu do przeprowadzenia akcji ratunkowej, zapoznania pracowników z zasadami przeciwpożarowymi.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zawiera szczegółowe informacje dotyczące oceny ryzyka wybuchu w danym miejscu pracy oraz opisuje środki zabezpieczające, jakie należy podjąć, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wybuchu oraz skutki takiego zdarzenia, jeśli do niego dojdzie.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz minimalizację ryzyka wystąpienia wybuchu w miejscu pracy poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne i szkolenia.
Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla stanowisk pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem pracy. Ponadto powinno być poddane aktualizacji lub przeglądowi w przypadku, gdy miejsce pracy, urządzenia do wykonywania pracy lub organizacja pracy zostały zasadniczo zmienione, rozbudowane lub przekształcone.

Istotną kwestią jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, w celu ich sprawnego funkcjonowania. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego powinna być przeprowadzana co najmniej:

 • Hydranty – przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływu i ciśnień – corocznie,
 • Węże – próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze – raz na 5 lat,
 • Gaśnice – przegląd techniczny i czynności konserwacyjne dokonane w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – nie rzadziej niż raz w roku.

Wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę lub firmę do tego uprawnianą, której obowiązkiem jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z wynikami pomiarów itp..
Obowiązkiem właścicieli jest utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych w pełnej gotowości.

Przygotowanie zakładu do kontroli PSP

Kontrola Państwowej Straży Pożarnej w zakładzie zazwyczaj jest kontrolą wcześniej zapowiedzianą. Funkcjonariusz PSP, według przepisów, ma obowiązek z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w nagłych przypadkach 3-dniowym) powiadomić przedsiębiorcę o nadchodzącej wizycie. W ciągu tych dni istnieje możliwość odpowiedniego przygotowania miejsca pracy tak, by uniknąć nieprzyjemności.

 1. Projekt budowlany.
 2. Protokoły ze sprawdzenia urządzeń przeciwpożarowych i podręcznego sprzętu gaśniczego.
 3. Protokoły z czyszczenia przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
 4. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 5. Zaświadczenie o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego.
 6. Powiadomienie właściwego miejscowo komendanta PSP o terminie praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji. Protokół z przeprowadzonej próbnej ewakuacji.
 7. Ocena zagrożenia wybuchem (jeśli jest wymagana).
 8. Deklaracje zgodności i certyfikaty okładzin sufitów, ścian i podłóg są dopuszczone do stosowania w obiekcie w myśl przepisów przeciwpożarowych.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt