Szkolenia wstępne BHP

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie wstępne BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każdy nowozatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest w formie instruktażu według szczegółowych programów.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części:

 1. Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym.
  Podczas instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach  a także przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy i zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.
  W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z metodyką bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik powinien zostać zapoznamy z czynnikami zagrożenia występującymi na stanowisku pracy oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy. Również zmiana stanowiska pracy, wymaga ponownego instruktażu stanowiskowego.

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie zagrożeniami  i przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na stanowisku  pracy.

Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony przez pracownika służby BHP lub osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby.
Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP są kluczowym elementem utrzymania bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienia wymogów prawnych. Poprzez regularne szkolenia pracownicy są lepiej przygotowani do identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie okresowe BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Szkolenie okresowe BHP powinni odbyć wszyscy pracownicy. W Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  określono rodzaje szkoleń z podziałem na stanowiska:

 • dla stanowisk kierowniczych,
 • dla stanowisk administracyjno-biurowych,
 • dla stanowisk robotniczych,
 • dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Nowozatrudniony pracownik na stanowisku innym niż kierownicze powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
Nowozatrudniony pracownik na stanowisku kierowniczym powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Po pierwszym szkoleniu okresowym BHP, następne szkolenie wg rozporządzenia powinno odbyć się nie później niż za:

 • 5 lat – dla stanowisk kierowniczych,
 • 6 lat – dla stanowisk administracyjno-biurowych,
 • 3 lata – dla stanowisk robotniczych, (1 rok – dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne)
 • 5 lat – dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Do przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP niezbędny jest odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie, umiejętności i przygotowanie dydaktyczne. Do efektywnego szkolenia okresowego niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniego programu szkolenia, a także właściwy przebieg i sporządzenie stosownej dokumentacji.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i warunków obiektu.

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w tym prawidłowego postępowania w razie powstania pożaru oraz praktycznego użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Część teoretyczna:

 • aspekty prawne ochrony przeciwpożarowej – obowiązki pracodawcy i pracownika
 • podstawowe informacje dotyczące procesu spalania
 • rodzaje pożarów
 • zagrożenia pożarowe
 • przyczyny pożarów i sposoby zapobiegania ich
 • podręczny sprzęt gaśniczy
 • wykrywanie, alarmowanie i gaszenie pożaru
 • zasady ewakuacji

Część praktyczna:

Praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru, przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (każdy uczestnik szkolenia ma możliwość użycia gaśnicy, hydrantu), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy.

Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej są prowadzone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy na co dzień biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, określa ze nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych powinni przechodzić szkolenia z zakresu pierwszej pomocy nie rzadziej niż co 5 lat.

Każdy pracownik wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy powinien zostać przeszkolony.

Art. 163 Kodeksu Karnego mówi o tym, że osoba, która nie udzieli pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Szkolenia praktyczne pozwalają przygotować pracowników do działań podczas wypadków przy pracy oraz w sytuacji zagrożenia życia , które mogą wydarzyć się w pracy.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt