Usługi BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) to kluczowy element funkcjonowania każdej firmy, dbający o bezpieczeństwo pracowników oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Nasza oferta usług BHP zapewnia kompleksowe wsparcie, obejmujące:

Szkolenia wstępne BHP

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP (instruktaż ogólny) u klienta zgodnie z programem szkolenia, wystawiając odpowiednie dokumenty (kartę szkolenia wstępnego BHP).

Szkolenia okresowe BHP

Przeprowadzamy szkolenia okresowe BHP u klienta zgodnie z programem szkolenia, wystawiając odpowiednie dokumenty (zaświadczenie, dziennik szkolenia).

Audyt BHP

Wykonujemy kompleksowe audyty BHP u klienta dla całości firmy lub tematyczne.

Ocena ryzyka zawodowego

Przeprowadzamy i wykonujemy dokumentacje oceny ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Do oszacowania ryzyka zawodowego stosujemy skalę trójstopniowa zgodnie z zaleceniami PN-N-18002-2011.

Dokumentacja BHP

Tworzymy i prowadzimy dokumentacje takie jak: rejestry, procedury, instrukcje, karty charakterystyki

Dokumentacja powypadkowa

Prowadzimy postępowanie powypadkowe tworząc protokół wypadkowy wraz z załącznikami zgodnie z aktualnymi przepisami.

Koordynacja pomiarów czynników szkodliwych

Ustalamy w porozumieniu z pracodawcą oraz z przedstawicielami pracowników występowanie czynników szkodliwych. Planujemy i koordynujemy wykonanie pomiarów przez akredytowane laboratoria.

Reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP

Świadczymy również usługi reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP.

Wybierając nasze usługi BHP, masz pewność, że Twój biznes spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli dostosować nasze usługi do potrzeb i specyfiki Twojej działalności.”

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP są istotnym elementem wprowadzenia nowozatrudnionych pracowników w środowisko pracy oraz zapewnienia im niezbędnych umiejętności i wiedzy, które pomogą im pracować bezpiecznie i skutecznie.

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie wstępne BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Szkolenie wstępne BHP musi odbyć każdy nowozatrudniony pracownik przed dopuszczeniem go do pracy.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest w formie instruktażu według szczegółowych programów.

Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części:

 1. Szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym.
  Podczas instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, rozporządzeniach  a także przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy i zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
 2. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym.
  W trakcie instruktażu stanowiskowego pracownik zostaje zapoznany z metodyką bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracownik powinien zostać zapoznamy z czynnikami zagrożenia występującymi na stanowisku pracy oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy. Również zmiana stanowiska pracy, wymaga ponownego instruktażu stanowiskowego.

Celem szkolenia wstępnego jest zapoznanie zagrożeniami  i przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Nabycie umiejętności bezpiecznego zachowania się na stanowisku  pracy.

Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony przez pracownika służby BHP lub osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby.
Instruktaż stanowiskowy powinna przeprowadzić osoba kierująca pracownikami wyznaczona przez pracodawcę.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe BHP są kluczowym elementem utrzymania bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienia wymogów prawnych. Poprzez regularne szkolenia pracownicy są lepiej przygotowani do identyfikacji i eliminacji potencjalnych zagrożeń oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Na podstawie działu X Kodeksu Pracy jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest odpowiednie przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Szczegółowo reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że każde szkolenie okresowe BHP odbywa się w czasie pracy pracownika i na koszt pracodawcy.

Szkolenie okresowe BHP powinni odbyć wszyscy pracownicy. W Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  określono rodzaje szkoleń z podziałem na stanowiska:

 • dla stanowisk kierowniczych,
 • dla stanowisk administracyjno-biurowych,
 • dla stanowisk robotniczych,
 • dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Nowozatrudniony pracownik na stanowisku innym niż kierownicze powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.
Nowozatrudniony pracownik na stanowisku kierowniczym powinien przejść szkolenie okresowe BHP nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu zatrudnienia.

Po pierwszym szkoleniu okresowym BHP, następne szkolenie wg rozporządzenia powinno odbyć się nie później niż za:

 • 5 lat – dla stanowisk kierowniczych,
 • 6 lat – dla stanowisk administracyjno-biurowych,
 • 3 lata – dla stanowisk robotniczych, (1 rok – dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne)
 • 5 lat – dla stanowisk inżynieryjno-technicznych.

Do przeprowadzenia szkolenia okresowego BHP niezbędny jest odpowiedni zasób wiedzy, doświadczenie, umiejętności i przygotowanie dydaktyczne. Do efektywnego szkolenia okresowego niezbędne jest również przygotowanie odpowiedniego programu szkolenia, a także właściwy przebieg i sporządzenie stosownej dokumentacji.

Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Audyt BHP

Audyt BHP jest istotnym narzędziem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie, pozwalającym na identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń oraz poprawę skuteczności procedur i środków bezpieczeństwa. Regularne przeprowadzanie audytów BHP pomaga utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy i spełnić wymogi prawne.

Konsekwencją nieprzestrzegania przepisów BHP mogą być duże kary finansowe, zwłaszcza jeśli wynikiem tych uchybień zdarzy się wypadek. Audyt BHP to kompleksowy proces oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, który ma na celu identyfikację zagrożeń oraz poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. Ponadto na podstawie audytu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie. Taka ocena pozwoli pracodawcy podjąć decyzje aby wyeliminować zagrożenia związane z występowaniem wypadków.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt BHP pozwala pracodawcy dostosować zakład do obecnie obowiązujących przepisów. Ponadto identyfikacja uchybień pozwoli wyeliminować, albo przynajmniej ograniczy zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy obniżając prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku przy pracy.

Audyt BHP mogą przeprowadzić zewnętrzne firmy świadczące usługi BHP. Firmy specjalizujące się w doradztwie BHP. Co może być korzystne dla uzyskania obiektywnej oceny stanu BHP oraz zaleceń dotyczących jego poprawy.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest wymagana przez przepisy prawne i stanowi istotny element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Regularne przeprowadzanie oceny ryzyka pozwala na utrzymanie bezpiecznych warunków pracy oraz minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Ocena ryzyka zawodowego to dokument, który zawiera ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą na danym stanowisku oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Zadaniem oceny ryzyka zawodowego jest informowanie pracowników o ryzyku zawodowym jakie wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego na każde stanowisko pracy jest wymagana w momencie zatrudnienia chociaż jednego pracownika przez pracodawcę

Ocena ryzyka zawodowego to nic innego jak przyjrzenie się wykonywanej pracy na danym stanowisku i identyfikacja wszystkich potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić zarówno podczas wykonywania pracy jak i w samym miejscu pracy. Następnie dokonywana jest analiza możliwości obniżenia ryzyka wystąpienia zidentyfikowanych zagrożeń (np. poprzez użycie odpowiednich środków ochrony indywidualnej). Należy pamiętać o tym, aby regularnie aktualizować ocenę ryzyka zawodowego – przede wszystkim w momencie zmiany warunków pracy na danym stanowisku.

Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Do tego celu może powołać zespół odpowiednio wykwalifikowanych osób, w skład którego powinien wchodzić specjalista ds. BHP. Jeżeli w zakładzie nie ma etatowej służby BHP, wówczas ocenę ryzyka zawodowego można zlecić firmie świadczącej usługi BHP.

Dokumentacja BHP

Dokumentacja BHP pełni ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz spełnieniu obowiązków prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Do dokumentacji BHP zaliczamy:

 • Ocena Ryzyka Zawodowego.
 • Roczna Analiza Stanu BHP.
 • Protokoły wypadków przy pracy wraz z załącznikami. Karty wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 • Rejestry: szkoleń, czynników szkodliwych, wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 • Wykaz procedur BHP.
 • Wykaz instrukcje BHP.

Dokumentacja BHP jest aktualizowana na bieżąco. Po każdej  aktualizacji oceny ryzyka zawodowego oraz zgłoszeniu wypadków i sporządzeniu dokumentacji. Po przeprowadzeniu pomiarów czynników szkodliwych, przeszkoleniu pracowników oraz utworzeniu nowy procedur i instrukcji.

Dokumentacja powypadkowa

Pracownik który uległ wypadkowi ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to zdarzenie pracodawcy. Wtedy pracodawca powołuje zespół powypadkowy, który przeprowadza postępowanie i sporządza dokumentacje wypadkową. Ma na to określony w przepisach czas.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Procedurę powypadkową uruchamia niezwłoczne zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego swojemu przełożonego, jeśli pozwala na to jego stan zdrowia.
Zgłoszenie wypadku przez pracownika zobowiązuje pracodawcę do  powołania zespołu powypadkowego i sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę to zespół minimum 2 osobowy. W skład zespołu wchodzi pracownik służby BHP (przewodniczący komisji) oraz przedstawiciel pracowników. Jeśli zakład nie ma obowiązku posiadania etatowej służby BHP to rolę przewodniczącego może przejąć specjalista ds. BHP z firmy świadczącej usługi BHP.

Zadaniem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie protokołu wypadkowego wraz z załącznikami. A także uzupełnienie statystycznej karty wypadku w portalu GUS.

Koordynacja pomiarów czynników szkodliwych

Koordynacja pomiarów czynników szkodliwych jest istotnym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który ma na celu zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników poprzez skuteczne monitorowanie i kontrolowanie czynników szkodliwych.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary.

Pomiary powinno wykonać akredytowane laboratorium, które sporządza odpowiedni protokół z pomiarów.

Protokół należy przechowywać w dokumentacji BHP. Z wynikami pomiarów trzeba zapoznać pracowników oraz uzupełnić rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jednocześnie należy zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego o wyniki pomiarów.

Reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP

Obowiązkiem pracodawcy jest pisemne wyznaczenie upoważnionej osoby do reprezentowania go w czasie kontroli PIP, PIS, PSP w przypadku, gdy jest on nieobecny. Upoważnienie do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli PIP, PIS, PSP może być wydane pracownikowi przedsiębiorstwa. Wykonanie czynności reprezentowania pracodawcy w czasie tej kontroli może być również zlecone firmie zewnętrznej.

Obszar działania

Działam na terenie całej Polski w szczególności woj. podkarpackie.
Miasta m.in.: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Brzozów, Dukla, Gorlice.

Polityka prywatności | Kontakt